ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ

0
493

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών, επιτροπής διαγωνισμού μελέτης της παρ.9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεσσάρων υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών τους ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 96.719,54 € (πλέον ΦΠΑ), κατηγορίας μελετών 10, «Κυκλοφοριακές μελέτες», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής μελέτης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5.4 παρ. 1 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017) απόφασης, η οποία συγκροτήθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., με την αριθ. 58/5-2-2018 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ηλιούπολης (αρ.πρ. οικ 2523/2018).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου και ώρα 15:30 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης (https://ilioupoli.gr).

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Η.

Γουρλής Ιωάννης

Αρχιτέκτων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here